Ledarskap för ledare men inte chef

En utbildning lär dig att leda

Lärande för dig som är ledare men inte chef

Att hålla sitt ledarskap fräscht och up-to-date är betydelsefullt för alla som leder andra, inte minst för dig som är ledare men inte chef. Din ledarposition är speciellt utsatt, då du har mycket ansvar och kraven är högt ställda. Du sitter på en stol mitt emellan gruppens medlemmar och den formella chefen, vilket ibland kan vara knepigt ur ledarsynpunkt. Vem ska gruppmedlemmarna följa? Det är viktigt att ansvarsförhållandet är klargjort från början så att du kan agera i enlighet med de befogenheter du har. Det ska inte råda några tveksamheter om till vem medlemmarna ska vända sig till i olika frågor. Ledarskapsutbildningar inom området ledarskap kan ge dig de insikter du behöver för att kunna axla rollen.

Lär dig leda andra

Vanligast är att du som är ledare men inte chef ansvarar för arbetsledningen och den kortsiktiga planeringen av verksamheten och att chefen tar hand om löner och långsiktig verksamhetsutveckling. För att du ska kunna upprätthålla ett aktivt och respekterat ledarskap behöver du först och främst komma underfund med vem du är som ledare och vilka kunskaper du har. Ge dig själv lite tid att reflektera över detta och var ärlig i dina svar. Kom ihåg att du måste respektera dig själv och det du står för, annars blir det näst intill omöjligt för medlemmarna i din grupp att följa dig.

Utbilda dig i situationsanpassat ledarskap

Olika individer behöver olika typ av ledarskap. Det kommer du i rollen som ledare men inte chef snart att upptäcka. Här kommer kunskaper om det situationsanpassade ledarskapet väl till pass. Till viss del har detta naturliga orsaker, t ex har en nyanställd gruppmedlem behov av mer ledning än en erfaren. Andra saker som spelar in är motivationsgrad och intresse för arbetsuppgiften och för gruppen som helhet. En oengagerad gruppmedlem kräver mer av dig än någon som är väldigt motiverad och på hugget. Någon kanske alltid sätter sig själv främst, på bekostnad av gruppen, vilket kräver din uppmärksamhet som ledare. Kontentan är att du behöver lära känna din grupp och dess individer för att kunna leda dem på bästa sätt.

Grupparbeten och övningar ger förståelse

Ditt sätt att kommunicera har stor inverkan på ditt ledarskap. Det gäller både det du säger och det du inte säger. Din verbala kommunikation bör präglas av tydlighet och enkelhet, så att du är lätt att förstå och inte kan misstolkas. Under en utbildning för ledare får du möjlighet att öva på kommunikation genom olika grupparbeten. När du har rollen som ledare men inte chef är även det du inte säger av betydelse. Om du t ex aldrig plockar ut diskmaskinen signalerar du att detta är oviktigt. När du inte fikar med gruppen visar du att du saknar intresse för dem och deras vardag. Om du hälsar på vissa men inte på alla kommunicerar du att alla inte är lika viktiga. Osv.

Utveckla dina färdigheter i att leda

En av svårigheterna med att vara ledare men inte chef är att åstadkomma ett ledarskap där gruppens medlemmar verkligen vill följa dig och inte gör det bara för att de måste. För att nå dithän måste du vinna medlemmarnas respekt för dig som ledare och de måste kunna se att du vill leda dem. De genomskådar direkt en ledare som bara använder gruppen som språngbräda för att komma upp sig i organisationen. Likaså upptäcker de om ledaren alltid tar åt sig all ära för gruppens framgångar, utan att lyfta fram och premiera dem som verkligen har gjort jobbet. En respekterad ledare, som gruppen gärna följer, har alltid teamet i fokus och guidar dem framåt genom att staka ut riktningen, visualisera målet och entusiastiskt företa sig resan mot framgång tillsammans med gruppen.

Lämna en kommentar