Utbildningen Ny som chef

Ledarskapsutbildning för Ny som chef

ny chef med team
Ny som chef och teamet

Hjärtum Utbildning erbjuder ledarskapsutbildningen Ny som chef i Stockholm, Malmö och Göteborg samt på distans. Det är en basutbildning för dig som är ny som chef. Utbildningen tar upp alla de grundläggande  områden inom ledarskap som du behöver för att få en snabb och bra start. Du lär dig bland annat vad rollen som chef innebär och vad som utmärker framgångsrika chefer. Vidare får du kunskaper om hur du bäst hanterar och förebygger konflikter. Även medarbetarsamtal går vi igenom och du ser vilken struktur du bör ha för samtalen. Verktyg för hur du kan övertyga och påverka andra ingår också plus det du behöver veta om arbetsrätten.

En basutbildning i att leda

Utbildningen är en basutbildning i att leda andra. Den täcker in de flesta av de områden som du behöver få kunskaper om. Den lär dig vad du behöver bli medveten om i form av krav och förväntningar. Vår utbildning ger dig kunskap om hur en grupp fungerar. Du lär dig metoder som hjälper ditt team att jobba bra tillsammans. Det är en ledarutbildning speciellt anpassad för när du är ny i rollen och kanske ska bli chef över tidigare kollegor. Du lär dig vad är viktigt att tänka på och hur du ska få övergången in i ledarskapet att gå smidigt.

Få kunskaper som underlättar ledarskapet

Om du ska börja leda individer som du tidigare arbetat tillsammans med som kollegor, finns en del saker som är bra att ta i beaktande. Detta tar en utbildningen Ny som chef upp, bland annat. Det första är att du behöver få kunskap om hur de nu kommer att se på dig och din roll. Under en utbildning tar vi upp problem som kan uppstå när du ska leda kompisar. Du får kunskaper som gör att du förstår varför det kan bli förvirrande för båda parter när någon plötsligt får mandat att bestämma. Detta blir speciellt besvärligt om andra också ville ha rollen som chef.

Utbildningen tar upp förväntningar och krav

En utbildning lär dig att ställa krav. Du har rätt att förvänta dig vissa saker från t ex ledningen. Det är jätteviktigt att du har ledningen med dig i ryggen. Det är ju de som har utsett just dig till chef, och de har en anledning till det. Ledningen spelar en stor och viktig roll för hur väl du lyckas i inledningen av ditt uppdrag. Det är av yttersta vikt att de informerar om bakgrunden till det val de har gjort och varför de ser att detta är det bästa både för företaget och för gruppen. Du behöver därför få kunskaper om vad du har rätt att förvänta dig av din chef, och detta lär du dig under ledarskapsutbildningar för nya chefer. Om du ska kunna göra ett bra jobb, behöver du ha ledningen med dig.

Att utvecklas som chef genom en ny kunskap

Något av det bästa du kan göra är att gå en utbildning för nya chefer. Att vara ny som chef är en mycket spännande ny fas i en persons karriär. Man är formbar och lyhörd för olika fakta, råd och rön kring ledarskap. Denna formbarhet kan vara en stor styrka, och när du är ny som chef är det bra att ta chansen att varje dag fundera på sitt ledarskap och hur det kan utvecklas. Se till att du får välja vilken utbildning du ska gå.

Lärdomar på vägen mot ledarskapet

Under ett par utbildningsdagar får du en lång rad lärdomar och goda råd på vägen. Ledarskapsutbildningen Ny som chef sätter fokus på dels ledarskap i allmänhet, men du får även tillfälle att reflektera över dig själv som ledare. Du får tips om hur du kan utveckla ett hållbart och aktivt ledarskap, där du förmår att leda och inspirera dina medarbetare, samtidigt som du kan vila i dina kunskaper och din trygghet som chef.

Forma och utveckla din ledarstil

Den ledarstil som du kommer att utveckla formas av hur du är som person, vilka dina värderingar är och hur du tycker att en bra ledare ska agera. Det är viktigt att du ger dig själv tid att reflektera över din tankar inför rollen. Under en ledarskapskurs ges du tillfälle att fundera över va den egentligen innebär. Att ha tänkt igenom detta underlättar för dig, och du undviker att ditt ledarskap uppfattas som rörigt och osäkert. Som ledare är du alltid en förebild för dina medarbetare. Det är viktigt att du förstår vilka krav och förväntningar som ställs på dig, annars blir det svårt att leva upp till dem. Under en utbildning lär du dig mycket om förväntningar och krav. Du träffar andra i samma situation som du. Utbildningsledaren har, utöver rena fakta kunskaper, många tips att ge dig.

 Ny som chef ger dig tid att reflektera

En annan bra sak med vår utbildning är att den ger dig tid att tänka på ditt ledarskap. Under utbildningsdagarna blir du fokuserad på ledarskapet och lär dig att sätta ord på dina frågeställningar. Ett förslag är att skriva en så kallad chefsdagbok. Genom att skriva ner dina tankar blir du tvingad att formulera dina funderingar och det i sig kan vara en hjälp att förstå vad det är du vill utveckla. Det är även bra att skriva ner sina framgångar, för att enkelt kunna följa sin resa mot ett utmärkt och starkt ledarskap. Dokumentera olika situationer som du är med om.

Utbildning med en plan

En del utbildningar mynnar ut i att du gör upp en personlig plan för just ditt ledarskap. Försök då även att i ord återge den känsla du hade i stunden och om känslan var positiv eller negativ. Chefsdagboken kan bli en bra påminnelse om att de gånger som det var tufft att vara chef fann du på lösningar för att hantera situationen. En utbildning är ett utmärkt tillfälle för dig att påbörja ditt skrivande och få hjälp med att komma igång. Att regelbundet gå tillbaka och läsa dina anteckningar kan hjälpa dig att utvecklas och verkligen också se hur dina färdigheter förändras.

Nya chefen ska leda andra

Att vara ny som chef innebär att börja en spännande resa. Börja gärna din resa med en bra utbildning för nya chefer. Resan innebär att man får hjälpa människor att växa och att man själv utvecklas. Att ta på sig rollen som chef innebär ett stort ansvar och du gör klokt i att utbilda dig före du börjar tjänsten. Du får glädjen av att leda en verksamhet mot uppsatta mål och se när detta lyckas. Som ny chef är man dock sårbar och behöver både kunskap och verktyg för att lyckas. Om man inte har några tidigare ledarerfarenheter med sig kan man behöva en del teoretisk kunskap, samt en del träning för att känna sig trygg i sin nya roll. En ledarutbildning är då ett utmärkt sätt att skaffa sig den kunskap som man behöver.

Utveckla ledaregenskaperna

Att leda andra börjar med att kunna leda sig själv. Det är nämligen egenskaper hos en själv som chef som bidrar till ett bra ledarskap gentemot medarbetarna. Först när man lärt känna sig själv blir det möjligt för ens medarbetare att förstå vad de kan förvänta sig. Som medarbetare behöver man kunna lita på sin chef och hans eller hennes beslut. Ett bra och professionellt ledarskap utstrålar mod att våga ta olika beslut men också förmågan att kunna erkänna att vissa av dem är felaktiga. Att vara ärlig mot sig själv och sina medarbetare blir därmed en grundsten i arbetet att leda andra.

Du blir en förebild för ditt team

Som ledare blir du en förebild för gruppen, vilken vi tar upp under våra utbildningsdagar. Det är därför viktigt att du är tydlig med dina mål och visioner. Du behöver vara den som behåller överblicken och helikopterperspektivet, när dina medarbetare fokuserar på detaljer. Du ska som chef kunna hålla blicken på vart du och ditt team är på väg och kunna förmedla detta till dina medarbetare. Som chef är du den som anger riktningen för gruppen och verksamheten. Därtill smittar du din verksamhet med din ”färg”. Detta innebär att du genom ditt sätt att vara inspirerar och influerar dina medarbetare. Som chef är man iakttagen och granskad, och detta är klokt att använda till sin fördel. Dra nytta av att dina medarbetare granskar dig, genom att bete dig som du vill att de ska bete sig.