Rollen som ledare

Ledarskapet och rollen som ledare

Du som har fått förtroendet att axla rollen som ledare för en grupp, avdelning eller funktion har blivit vald. Du är vald att förverkliga mål, ansvar, policys och inriktning för din verksamhet. Det ledarskap du utövar påverkar både dina medarbetare och företaget. Därför är det viktigt att du vet vilka förväntningarna är på dig och att du är förberedd på de utmaningar som väntar. Du behöver självklart känna till och förstå affärsplan och övergripande mål. Men det är lika viktigt att du har förmågan att få dina medarbetare att följa med på resan. Att utveckla ditt ledarskap bör vara en naturlig del av din roll som ledare.

Nå målen med hjälp av medarbetarna

Rollen som ledare innebär att du ska få din personal att följa med dig i ditt arbete med att leda och styra verksamheten mot uppställda mål. Då är det av stor vikt att du utstrålar känslan av att du vet vägen. Ledarskap handlar både om att ha ett fågelperspektiv, där du ser det stora sammanhanget, och att ha förmågan att konkretisera de övergripande målen till praktisk handling. Du behöver tydligt visa att du förstår vart vi är på väg och att du har en plan för hur vi ska lyckas.

Mätbara mål viktiga

Uppställda mål ska helst vara mätbara. De ska gå att stämma av, revidera och uppdatera vid behov. Är du ny som chef för en enhet, där målen är klara men vägarna dit inte optimala? I så fall är det din uppgift att föreslå, diskutera, förankra och genomföra nödvändiga förändringar. Ditt ledarskap innefattar bland annat att du ser till att dina medarbetare förstår varför ändringarna är nödvändiga och att de är involverade i förändringsprocessen. Ta vara på åsikter, förslag och synpunkter och var noga med att alla känner sig delaktiga.

Glöm inte medarbetarnas kompetensutveckling

Kompetensutveckling är något som kontinuerligt fortgår inom en verksamhet, i takt med nya arbetsuppgifter, ny teknik, nya tjänster och nya produkter. I ditt ledarskap ingår att du gör en kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare. Där ska ni tillsammans komma fram till vilken kunskap som är nödvändig för att lösa ålagda uppgifter. Regelbundna möten, där du följer upp och ger feedback på insatsen, är betydelsefulla och nödvändiga.

Din egen kompetensutveckling

Det kan vara lätt att glömma bort sin egen utveckling som ledare, men en viktig del i ditt ledarskap är att se till att du hela tiden har en kompetens som är up-to-date. Du har stor nytta av att avsätta tid för din egen tillväxt och utveckling genom att gå utbildningar och kurser inom ledarskap, både för kunskapen som sådan och för möjligheten att bygga upp ditt nätverk.
Hjärtum erbjuder ledarskapsutbildning som sträcker sig från basutbildning till vidareutveckling, från coaching till teamutveckling. Här följer några exempel.

Basutbildningar för nyblivna chefer

En basutbildning ger dig som är ny som chef en bred bas inför ditt nya uppdrag som ledare. Du utvecklar din egen personliga ledarstil och lär dig bl a om coaching, förändringsstrategier, konflikthantering och arbetsrätt. Ny som chef är en klassiker bland våra ledarskapskurser, som ger dig ett körkort för nybliven chef. Kursen hjälper dig att framgångsrikt ta dig an ditt nya ansvar som chef och ledare. Du lär dig bl a vad rollen som chef verkligen innebär, hur du coachar din personal och hur du använder kommunikation som ledarskapsverktyg.

Kurser för nya ledare

Ny som ledare vänder sig till dig som är ny som arbetsledare och som är ledare utan att vara formell chef. Efter kursen kommer du bl a att känna dig mer säker som ledare, kunna leda grupper på bästa sätt och motivera dina medarbetare till att prestera optimalt. Hur du kan leda och utveckla team är viktiga kunskaper att ha för att skapa och leda framgångsrika grupper. Detta gör du genom att ta vara på gruppdynamik och grupprocesser. Mötesteknik, coaching, konflikthantering och konsekvensstyrning är också bra, liksom betydelsen av delegering och kommunikation.

Leda genom coachning

Ett coachande ledarskap bygger på att du använder en modell för att på bästa sätt coacha dina medarbetare mot uppsatta mål. Genom ett coachande ledarskap blir både medarbetare och ledare  utvecklade. Dessutom skapar ni en trygg och positiv arbetsplats, där delaktigheten ökar och engagemanget hela tiden växer. Gruppcoaching är en del av coachningen. Här handlar det om konsten att coacha grupper och team så att lagandan stärks och resultaten skjuter i höjden. Du behöver praktiska verktyg för gruppcoaching och en enkel process att följa, som kommer att göra skillnaden mellan en bra grupp och ett optimalt team.

Lär dig konsten att delegera

Som chef och ledare har du ständigt mycket att göra och tiden räcker sällan till. En viktig del inom ledarskap är att du lär dig konsten att delegera och fördela arbetsuppgifterna inom ditt verksamhetsområde, annars kommer det att bli svårt att hinna med. Dessutom bör du beakta att du kan behöva vara borta från arbetsplatsen t ex pga egen sjukdom eller sjuka barn och du gör klokt i att se till att verksamhetens viktigaste uppgifter kan utföras, även när du inte kan arbeta. Här har du dina närmaste chefer, medarbetare och arbetsledare till hjälp och de behöver få mandat att kunna lösa uppgifterna så bra som möjligt. Kanske behöver någon av dem komplettera sin kompetens med en utbildning eller kurs? Ombesörj att de har rätt kompetens och befogenheter så känner du dig mer trygg som ledare.

Hur effektiv är du i rollen som ledare?

Du har stora förväntningar på dig i rollen som ledare. Du ska hela tiden ha kontroll över verksamheten, hålla budgeten och förbättra när det behövs. Verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt, men inte på bekostnad av driftsäkerhet och trivsel. En balansakt som ledaren måste behärska för att nå framgång. Ta dig tid att se över vilka områden som kan förbättras. Gör ni saker som ni egentligen inte ska göra? Krockar ansvarområden med varandra och genereras dubbelarbete? För att bli en effektiv ledare är det av stor vikt att du ser till att din enhet gör rätt saker, i rätt tid och till rimlig kostnad. Be gärna dina medarbetare att föreslå förbättringsåtgärder och var noga med att ge dem respons och uppskattning för bra förslag.

Din ledarstil

Alla chefer och ledare har sin personliga ledarstil. Men ibland finns redan en ledarkultur inom en enhet och när du kommer som ny chef är det lätt att du halkar in i din företrädares stil, kanske för att det helt enkelt förväntas av dig att du ska vara likadan. Då kan det vara svårt att lyfta fram ditt eget sätt att vara som ledare, men det är betydelsefullt att du försöker ta vara på din egen stil. Det är den som håller i längden och som kommer att kännas äkta.

Utbildning en hjälp på traven

Självklart kan du titta på andra ledares goda ledarskap och ta till dig av det som är bra. Men gör det på ditt sätt. Det ska vara dina kunskaper, ditt engagemang och dina egenskaper som tillsammans utgör din egen ledarstil. Du får god hjälp på traven genom att redan i början av ditt ledarskap gå en ledarskapsutbildning. Det ger dig både tid för reflektion och kunskap om ledarskap, som du har stor nytta av i din utveckling som ledare och chef.