Moderna ledarskapsutbildningar

Moderna ledarskapsutbildningar måste anpassa sitt innehåll till de utmaningar som dagens arbetsliv innebär. Att vara chef eller ledare innebär ofta att man måste förena motsatta egenskaper i sin yrkesroll. Å ena sidan behöver man vara handlingskraftig och beslutsam, å andra sidan ska man vara flexibel och öppen för förslag. Och det som ökar lönsamheten, åtminstone kortsiktigt, kanske inte alltid innebär ökad trivsel eller god arbetsmiljö. Att vara en god diplomat är alltså en viktig egenskap, men å andra sidan måste man kunna vara rak och tydlig. Att kunna bibehålla sin integritet samtidigt som man är samarbetsvillig är ytterligare ett exempel på de motsägelsefulla roller som en ledares vardag består av.

Moderna ledarskapsutbildningar med rätt fokus

Moderna ledarskapsutbildningar lägger stort fokus på kommunikation och samverkan. Det handlar alltid om en balansgång. Å ena sidan förväntas en ledare vara demokratisk och öppen, men samtidigt kan karisma och drivande personlighet rankas högt, inte minst när det gäller rekryteringar. Genom att vara drivande och visionär kan man göra skillnad, men samtidigt måste man ju ha en aktiv dialog med medarbetarna så att man kan förankra sina beslut hos dem, inte minst när det gäller förändringar. Samarbetsvilja och arbetsgemenskap sprider ett bra klimat och då ökar både produktivitet och trivsel.

Administrativt ledarskap

Ledarskap kan innebära många olika saker och därför brukar man tala om tre ledningsnivåer, den institutionella nivån, den administrativa nivån och den operativa nivån. På den förstnämnda verkar organisationens högsta ledning, med ansvar för långsiktig målsättning och planering. Administrativt ledarskap utövas av mellanchefer, som leder sina olika delområden och rapporterar till den institutionella ledningen. På den operativa nivån finns de som har en arbetsledande funktion exempelvis ute i produktionen. Moderna ledarskapsutbildningar utformas delvis olika beroende på vilken nivå deltagarna befinner sig på, även om det finns gemensamma drag i all ledarskapsteori.

Moderna ledarskapsutbildningar och chefskurser

Att vara innovativ och visionär är egenskaper som är användbara oavsett var i organisationen man befinner sig, och även förmågan att kommunicera och skapa motivation. Vilka verktyg och metoder som är lämpligast kan dock variera, beroende på vilken roll man har. När man utformar moderna ledarskapsutbildningar och chefskurser behöver man naturligtvis också ta hänsyn till vilken typ av organisation deltagarna är verksamma inom.

Branschspecifika chefskurser

Det finns för- och nackdelar med att hålla branschspecifika chefskurser. Ibland kan det vara bra att man har likartade referensramar men å andra sidan kan det vara berikande om deltagarna har olika bakgrund. Däremot kan det ibland bli problematiskt om man blandar deltagare från både olika företagstyper och olika ledarskapsnivåer, om man inte behandlar mycket konkreta och avgränsade ämnen.

Gott ledarskap

Olika ledarskapsstilar passar för olika situationer. Det har både att göra med verksamhetens art, organisationsstrukturen där och personligheten hos ledaren. En term som snabbt har fått stor genomslagskraft är agilt ledarskap, hämtat från IT-branschen och präglat av stor flexibilitet. Lean produktion har varit en trend det senaste året, och moderna ledarskapsutbildningar förklarar vad dessa begrepp står för och hur de kan tillämpas. Samtidigt är det viktigt att man lär sig att använda vanligt sunt förnuft, och tillämpa ledarskapsmodeller som fungerar just i den vardag där man arbetar. Gott ledarskap måste alltid vara verklighetsförankrat.

Moderna ledarskapsutbildningar nu

Moderna ledarskapsutbildningar

Våra utbildningar

Chefsutbildning populär 2 + 1 dag

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Körtkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Att leda andra

Ledare men inte chef

Läs mer »

Utveckla ditt ledarskap

Certifierad ledare

Läs mer »

Hållbart ledarskap

Agilt ledarskap

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Ledarskapsutbildning

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning

Läs mer »

© Ledarskapsutbildning.info