Ledarskapsutveckling under ledarskapsutbildning

Ledarskapsutveckling för nya chefer

Ledarskapsutveckling under ledarskapsutbildningAtt vara ny som chef innebär en spännande omställning och massor av nya utmaningar. Antingen träder man in i en redan befintlig arbetsgrupp, och ställs inför att lära känna sin nya arbetsgrupp och sig själv som chef. Alternativt blir man chef över den grupp man tidigare tillhört, och behöver orientera sig i sin nya roll över gruppen. Oavsett situation, är ledarskapsutveckling för nya chefer av stor vikt, då det nya uppdraget kräver en hel del nya färdigheter.

Kontinuerlig ledarskapsutveckling

Som ny chef bör man erbjudas en kontinuerlig ledarskapsutveckling. Denna bör vara definierad i en plan, så att man tydligt kan stämma av behov och framsteg. Ledarskapsutveckling för den nya chefen bör följas av chefens närmaste chef. Både den nytillträdda chefen och chefens chef bör vara införstådda med den nya chefens utveckling, samt vilket stöd han eller hon behöver.

Ledarskapsutbildning av olika slag är ofta en del av planen. Ledarskapsutbildning kan ha olika fokus, och för den nya chefen kan det vara värdefullt att delta i utbildningar av generell karaktär. Ledarskapsutbildning kan med tiden specificeras mer och mer beroende på chefens behov.

Strukturerad ledarskapsutveckling

Att vara ny som chef innebär att aktivt arbeta för att finna sin ledarstil. I en strukturerad ledarskapsutveckling kan detta finjusteras längs vägen. Det handlar om att hitta en ton i sitt ledarskap som stämmer överens med den egna personligheten, samtidigt som det är välfungerande i chefskapet. Det handlar också om att våga vara chef. Chefen måste i sin roll kunna företräda sin grupp uppåt i organisationen och utåt mot omvärlden. Samtidigt måste hon eller han kunna företräda organisationens mål och medel inför sin arbetsgrupp. Denna position kan upplevas krävande, och det är viktigt att få stöd i detta från början.

Att pröva sina olika vägar och få feedback på sin utveckling kan vara av stor vikt. Då en chefsposition ofta är krävande, måste också den nya chefen lära sig att balansera sitt uppdrag med sitt privatliv och sin fritid. Att lära sig att prioritera och att delegera är två viktiga kunskaper som chefen genom aktiv ledarskapsutveckling kan skaffa sig.

Ledarskapsutveckling med mentorskap

I ledarskapsutveckling för en ny chef kan mentorskap vara ett användbart verktyg. En mentor kan vara en senior kollega i organisationen. Det kan också vara en chef som arbetar i en helt annan organisation. För en helt ny chef kan det första alternativet vara mest utvecklande, eftersom mentorn kan vara till stöd i processer som gäller den aktuella organisationen.

För en mer erfaren chef kan det vara intressant och utvecklande att träffa en mentor som arbetar i en helt annan organisation. Denna kan då ge nya infallsvinklar på ledarskapet, och lyfta blicken hos chefen. Den nya chefen och mentorn bör sätta upp en plan för sina möten så att de sker med kontinuitet. Vidare är det viktigt att mentorn inte tar över i mötena, utan är lyhörd för vilka behov den nya chefen har. Det finns en hel del värdefulla utbildningar även för mentorer som vill utveckla sitt sätt att guida nya chefer i deras uppdrag.

Våra utbildningar

Chefsutbildning populär 2 + 1 dag

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Körtkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Att leda andra

Ledare men inte chef

Läs mer »

Utveckla ditt ledarskap

Certifierad ledare

Läs mer »

Hållbart ledarskap

Agilt ledarskap

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Ledarskapsutbildning

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning

Läs mer »

© Ledarskapsutbildning.info