Arbetsrätt för ny som chef

Utbildning i arbetsrätt för nya chefer

När du är ny som chef är det extra viktigt att vara insatt i området arbetsrätt och dess olika grenar. Arbetsrätt omfattar de regler vilka rör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den handlar även om den individuella arbetsrätten samt den kollektiva arbetsrätten. Den sistnämnda avser förhållandet mellan arbetsgivare och arbetsorganisationer. De flesta av de arbetsrättsliga lagarna är tvingande till arbetstagarens fördel vilket innebär att en arbetsgivare inte kan bestämma och ändra regler som gör att arbetstagaren får sämre rättigheter än vad lagen säger. Något som är karaktäristiskt för just den svenska arbetsmarknaden är att relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare till största delen är styrd av kollektivavtal. Genom ledarskapsutbildningar som även tar upp arbetsrätten får du kunskaper som är up-to-date med gällande regler och lagstiftning.

Lär dig om lagarna inom arbetsrättsområdet

I ett kollektivavtal kan det finnas regler som kompletterar eller avviker från vad lagen säger. Därför är det särskilt viktigt för någon som är ny som chef att vara ordentligt insatt i vad som gäller på dennes, kanske nya, arbetsplats. Som arbetstagare är man också skyddad av den så kallade anställningsskyddslagen vilken är den viktigaste lagen inom individuell arbetsrätt. Den säger hur en anställning får börja och sluta. Där ingår bland annat bestämmelser om att tillsvidareanställning är huvudregel men att visstidsanställning också får ske i vissa undantagsfall. Lagen kräver också att det måste finnas en laglig grund för att en tillsvidareanställning ska avslutas.

Utbilda dig i arbetsrätt så du vet vad som gäller

Andra viktiga lagar vilka ingår inom området arbetsrätt är semesterlagen och föräldraledighetslagen. Om du är ny som chef måste du vara ordentligt insatt inom den kollektiva arbetsrätten. Där är medbestämmandelagen det centrala. Den reglerar bland annat arbetstagarorganisationernas rätt till förhandling vid vissa särskilda arbetsgivarbeslut. Lagen innehåller även regler vilka säger att en arbetsgivare måste förhandla med arbetstagarens fackliga organisation före vissa specifika beslut tas, exempelvis när det ska ske en stor förändring inom verksamheten. Vid eventuella tvister mellan parterna tas de upp av Arbetsdomstolen som är en special domstol just för relationer som rör arbetsrättsliga tvister.

Lämna en kommentar