Ledarskapsutbildning gör skillnad

Ledarskapsutbildning som gör skillnad

En ledarskapsutbildning gör verkligen skillnad. En del människor verkar vara födda till ledare, men långt ifrån alla. Då vissa alltid verkar ha rätt kunskaper om hur de leder sin grupp, har andra svårt att få med sig personalen. Skillnaden stavas utbildning för ledare. En utbildning ger till exempel verktyg för att hantera konflikter mellan medarbetare. En utbildad ledare vet hur man coachar individer och grupper så att målen för verksamheten uppfylls och människorna samtidigt utvecklas. De har insikt om att för att leda andra måste de även kunna leda sig själva.

Utbildning i ledarskap ger insikter

Är det verkligen så att vissa ledare helt automatiskt vet exakt hur de ska leda? Sannolikt är svaret att ytterst få kan det här med ledarskap redan från början och att de istället sett till att de har rätt ledarkunskaper genom att gå en utbildning. De vet att de behöver fakta, insikter och lärdomar om ledarskap och att de kan få det genom att gå ledarskapsutbildningar. Dessutom verkar de förstå att de måste ha uppdaterade kunskaper om såväl arbetsledning som informellt ledarskap.

Ledarskap och konflikthantering

”Efter ledarskapsutbildningen visste jag hur jag skulle hantera konflikten.” Maria hade problem med en eskalerande konflikt i sin arbetsgrupp och letade efter en bra ledarskapsutbildning. Eftersom hon är chef visste hon att hon hade ansvar för att hitta redskap som löser problemet. Maria väntade inte med att skaffa sig rätt kunskaper i problem- och konfliktlösning. Hon bokade snabbt in sig hos en bra utbildningsleverantör (Hjärtum Utbildning) som hon visste hade kurser som gav flera praktiska ingångar till hur konflikten skulle kunna få sin upplösning.

Kunskaper om att hantera osämja

Hon fick bl a lära sig att en konflikt är en interaktion mellan minst två parter. De inblandade parterna har önskemål som är alltför betydelsefulla för att ge upp. De upplever att sina möjligheter att få dessa önskemål tillgodosedda är blockerade av motparten. Maria insåg att konflikter finns på alla arbetsplatser och i alla sammanhang där människor ska samverka. Oftast blir konflikterna inte så allvarliga. De som berörs av konflikten kan själva hitta lösningen och gå vidare. Men ibland växer problemet bara och då påverkas arbetsklimatet väldigt negativt, inte bara för de parter som är direkt inblandade. Det var så det var i Marias arbetsgrupp.

Insikter under en ledarskapsutbildning

Under ledarskapsutbildningen insåg hon att konflikten hade en systemorsak, dvs den var orsakad av att organisationen hade brister. Hon kunde tydligt se ett mönster av otydlig rollfördelning och svagheter i organisationen i stort, orsakad av växtvärk och oklara uppdrag. Med denna kunskap i bagaget visste Maria vad hon måste göra för att hitta lösningen på konflikten. Hon måste ta upp frågan på ledningsnivå och sedan måste de gemensamt hitta nya och bättre sätt att fördela ansvar, skaffa mer resurser etc. När identifieringen av grundproblemet var gjord kunde de hitta metoder som löste systemfelen och därmed kunde de lösa konflikten och förhindra att det uppstod nya.