Företagsanpassad utbildning i kommunikativt ledarskap

Företagsanpassad utbildning i kommunikativt ledarskap – fortbildning

En företagsanpassad utbildning i kommunikativt ledarskap är till för både chefen, ledaren och medarbetaren. Här ligger fokus på ordet kommunikation och dess innebörd. Kommunikation är något vi alla kan bli bättre på och då vi inte kommer långt med en envägskommunikation är det viktigt att vi alla känner oss engagerade i att söka kunskap och bli bättre inom ämnet. Som med det mesta annat krävs det praktisk träning för att slipa sina tekniker och det sker inte över en dag. Dock är det en bra hjälp på traven att få de rätta verktygen man kan jobba med själv dagligen för att vässa sin kompetens.

En god kommunikativ ledare engagerar och motiverar sina medarbetare genom att föra en aktiv dialog, att söka och ge återkoppling, låter medarbetarna vara involverade i beslutfattandet samt är öppen och närvarande som person. Det finns ingen tydlig definition av vad kommunikativt ledarskap egentligen står för men det finns vissa riktlinjer man kan gå utefter som leder en bra bit på väg. På en företagsanpassad utbildning i kommunikativt ledarskap får man fyra rekommendationer vilka kan vara en vägvisare för att utveckla det kommunikativa ledarskapet inom organisationen.

Den första punkten belyser vikten av att definiera vilka värderingar och förväntningar det finns inom företaget. Om man inte vet dessa vet man heller inte hur man ska arbeta för att lyckas nå de uppsatta målen. Den andra viktiga punkten handlar om att man regelbundet ska utvärdera ledarens kommunikation och kommunikationsmiljön inom organisationen. Det är en grundförutsättning för att kunna utvecklas inom området. Att utveckla ett system för rådgivning och handledning är den tredje punkten då enkelhet och lättillgänglighet bara är positivt i denna mening. Den sista punkten är att man ska öka samarbetet mellan HR- och kommunikationsavdelningarna på företaget. Lär dig mer om detta genom en företagsanpassad utbildning i kommunikativt ledarskap.

Lämna en kommentar